RESULTS

SESSION NO OF STUDENTS TOPPERS NAME PRECENTAGE
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2010-2011 DIPANKAR BORAH 91.2
RISHOV KRISHNA BORUAH 91.2
SATYAM DOLEY 87.4
BAHNIMAN BORDOLOI 85.5
BHABARNAB BORA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2011-2012 58 58 NILAKSHI BORDOLOI 93.1
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2012-2013 69 69 DEVAPROTIM BORA 100
PAPORI BHARALI 100
JOYSHREE KHOUNDQ 87.4
LUPAMUDRA KRISHNATRIYA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2013-2014 55 55 GAURANGA SAIKIA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2014-2015 51 51 AKASH BAROSHA 93.1
KHYAATI BORAH 91.2
NANDINI AGARWAL 91.2
PALLAVI GOSWAMI

93.1

YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2015-2016 38 38 HIMADRI DUTTA 100
GAYATRI SIKHA DUTTA 100
STUTI PRIYA LAHKAR 100
DIPSHIKHA BORA 91.2
PRAJALITA MAHANTA 85.5