Lichubari, P.O. – Cinnamara, Jorhat, Assam | 0376-2340150

Achievers

Akash Barosha, 93.1%
Pallavi Goswami, 93.1%
Khyaati Borah, 91.2%
Nandini Agarwal, 91.2%
Gayatri Sikha Dutta, 95%
Himadri Dutta, 95 %
Stuti Priya Lahkar, 95 %
Bishakha Kashyap, 95 %
Dayanjit Sarma, 95 %
Dhurbajyoti Bhandhari, 95 %
Parthiv Sarma, 95 %
Satakshi Baruah, 95 %
Samartha Saha, 95.4%
Tinkul Ingti, 93.2%
Abhinash Bharali, 91.6%
Pahari Pachani, 90.4%
Anurag Yadav, 90.2%
Lucky Saikia, 96.2%
Sakshi Kumari, 87%
Swaswata Bapnos, 85%
Tanmoy Sarma, 85%
Hrishita Dewan, 83.8%
Jaidip Das, 89.4%
Lalhmachhuani Hmar, 84.4%
Kajori Gogoi, 84.2%
Anu Kumari, 84%
Khusbu Priya Boruah, 83.4%
Mriganka Sekhar A J Borthakur 91%
Pranav Choudhary 92%
Joanna Noel P Sona 91%
Shristi Saha 98%
Prapti Saha 92%
Dipjyoti Borah 91%
Ananya Gogoi 96%
Sunita Baruah 95%
Praneet Kumar Choudhary 93%
Niru Giri 91%
Neha Doley 90 %
REGISTRATION OPEN FOR 2022-23