Lichubari, P.O. – Cinnamara, Jorhat, Assam | 0376-2340150

Achievers

Akash Barosha, 93.1%
Pallavi Goswami, 93.1%
Khyaati Borah, 91.2%
Nandini Agarwal, 91.2%
Gayatri Sikha Dutta, 100%
Himadri Dutta, 100%
Stuti Priya Lahkar, 100%
Bishakha Kashyap, 100%
Dayanjit Sarma, 100%
Dhurbajyoti Bhandhari, 100%
Parthiv Sarma, 100%
Satakshi Baruah, 100%
Samartha Saha, 95.4%
Tinkul Ingti, 93.2%
Abhinash Bharali, 91.6%
Pahari Pachani, 90.4%
Anurag Yadav, 90.2%
Lucky Saikia, 96.2%
Sakshi Kumari, 87%
Swaswata Bapnos, 85%
Tanmoy Sarma, 85%
Hrishita Dewan, 83.8%
Jaidip Das, 89.4%
Lalhmachhuani Hmar, 84.4%
Kajori Gogoi, 84.2%
Anu Kumari, 84%
Khusbu Priya Boruah, 83.4%
Mriganka Sekhar A J Borthakur 91%
Pranav Choudhary 92%
Joanna Noel P Sona 91%
Shristi Saha 98%
Prapti Saha 92%
Dipjyoti Borah 91%
REGISTRATION OPEN FOR 2021-22