Lichubari, P.O. – Cinnamara, Jorhat, Assam | 0376-2340150

Achievers

Jaidip Das, 89.4%
Lalhmachhuani Hmar, 84.4%
Kajori Gogoi, 84.2%
Anu Kumari, 84%
Khusbu Priya Boruah, 83.4%
Mriganka Sekhar A J Borthakur 91%
Pranav Choudhary 92%
Joanna Noel P Sona 91%
Shristi Saha 98%
Prapti Saha 92%
Dipjyoti Borah 91%
Ananya Gogoi 96%
Sunita Baruah 95%
Praneet Kumar Choudhary 93%
Niru Giri 91%
Neha Doley 90 %
Lanika Ahmed 94%
Chandrika Borah 94 %
Poulomi Bhattacharjee 94 %
REGISTRATION OPEN FOR 2022-23